IDENTIFICATIEGEGEVENS

De advocaten van het kantoor Dillen-Warson Law oefenen hun praktijk uit in een “feitelijke vereniging”/Kostenassociatie.

Elk van de advocaten is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (zie hiervoor de identificatiegegevens van elke individuele advocaat onder “team”) en is onderworpen aan de BTW regelgeving.

Het kantoor is gevestigd te 1000 Brussel, Handelsstraat 124, bus 3, België.

ADVOCATEN – BEROEPSORDE

Alle advocaten van het kantoor Dillen-Warson Law oefenen hun praktijk uit in België en zijn ingeschreven aan de Balie van Brussel.

U kan bij hen terecht voor de diensten nader omschreven op de website (http://www.baliebrussel.be).

Alle advocaten zijn, als advocaat ingeschreven aan de Balie te Brussel, onderworpen aan de Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Balie te Brussel, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.baliebrussel.be.

IDENTIFICATIEPLICHT

De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt sinds februari 2004 een identificatieplicht in evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties.

Advocaten zijn sindsdien onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs van deze identificatie te bewaren.

Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

CONTRACTUELE RELATIE

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de advocaten van het Advocatenkantoor Dillen-Warson Law en die op deze website vermeld staan aan hun cliënten leveren.

Van zodra een cliënt een beroep doet op één van deze advocaten, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Hiermee tegenstrijdige algemene voorwaarden van de cliënt zijn enkel toepasselijk voorzover schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard door de advocaat.

Wanneer cliënten een overeenkomst sluiten met een advocaat heeft deze de mogelijkheid om opdrachten en zaken toe te wijzen aan eenieder van de advocaten die deel uitmaken van het kantoor.

Alle overeenkomsten worden geacht te zijn gesloten op de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening van de advocaat.

De overeenkomsten gelden in beginsel voor onbepaalde duur. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

De advocaat zal desgevallend zijn eindstaat van kosten en ereloon overmaken aan de cliënt, rekening houdend met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

De advocaat kan eveneens ten allen tijde aan de overeenkomst een einde maken door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen.

De advocaten zijn in geen geval aansprakelijk voor overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of overmacht.

ERELONEN EN KOSTEN

Op vraag van de client kan een schriftelijke overeenkomst worden gesloten. Hiertoe dient een afspraak worden gemaakt met de behandelende advocaat.

In geval er geen overeenkomst wordt gesloten zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

De gehanteerde uurtarieven worden op verzoek van de cliënt meegedeeld.

De tarieven gelden exclusief algemene kantoorkosten, 21% BTW (behoudens vrijstelling) en eventuele specifieke dossiergebonden kosten.

Een bijkomend ereloon kan worden verantwoord door het belang van de zaak, de grote complexiteit, de hoogdringendheid en/of het gunstige resultaat.

Dillen-Warson Law en elk van haar advocaten is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen.

Dillen-Warson Law en elk van haar advocaten individueel factureert haar of zijn diensten periodiek. Naar aanleiding daarvan wordt de aanrekening verantwoord.

Facturen, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn betaalbaar binnen een termijn van 8 dagen.

Hierna zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar vanaf de datum van de aanvraag, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 250 EUR, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten, administratiekosten, tijdverlies en briefwisseling.

Deze schadevergoeding is verschuldigd zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling en onverminderd de hoofdsom, de intresten en eventuele gerechtskosten.

Iedere betwisting van aanvraag tot betaling van provisie of afrekening dient schriftelijk te gebeuren en binnen de 8 dagen na factuurdatum, zoniet wordt de factuur geacht onherroepelijk aanvaard te zijn.

Voor zover één enkele aanvraag tot betaling binnen de 8 kalenderdagen onbetaald is gebleven, worden alle aanvragen tot betaling van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en zal de advocaat niet verplicht zijn verdere diensten te leveren volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen aanvragen tot betaling zijn vereffend.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Elk van de advocaten van Dillen-Warson Law is verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid bij NV Amlin Europe met maatschappelijke zetel te Nederland, Amstelveen, handelsregisternummer 33055009 en bijkantoor België onder RPR 0416.056.358. Polisnummer LXX034899. Waarborg: 1.250.000,00EUR per advocaat en per schadegeval.

De waarborg is van toepassing in de hele wereld voor activiteiten uitgevoerd vanuit België, doch met uitzondering van de eisen die ingesteld worden in de VS of Canada of onder de rechtsmacht van de VS of Canada.

CONFIDENTIALITEIT

Dillen-Warson Law en elk van haar advocaten verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke en deontologische voorschriften, inbegrepen de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming.

INFORMATIE EN KLACHTEN

Indien u verdere informatie wenst of bij klachten kan u terecht bij de kantoorverantwoordelijke, Gert WARSON, via e-mail (warson@dwl-law.be) of telefonisch (0498/27 13 09).

GESCHILLEN

In geval van geschillen is het Belgisch recht van toepassing.

Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Behoudens met de cliënt overeengekomen afwijking zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht voor Dillen- Warson Law of elk van haar advocaten om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.

Indien een buitengerechtelijke geschillenbetwisting wordt verkozen zijn de arbitrageregels van de balie Brussel van toepassing zoals voorzien in de Codex NOAB van 2012.